Klachtenprocedure

Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken op school en kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Het is dan niet nodig om een officiële klacht in te dienen. Een goed gesprek met de leerkracht die direct bij de klacht betrokken is, kan al veel oplossen. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Het bestuur hanteert de klachtenregeling van de Besturenraad - Centrum voor christelijk onderwijs. Een klager bepaalt zelf of hij/zij de klacht bij het bevoegd gezag of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie indient. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat met u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Een vertrouwenspersoon begeleidt u eventueel bij de verdere procedure en helpt u (indien nodig) bij het doen van aangifte bij de politie. Indien nodig verwijst hij naar instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij te weten komt.

Naast de vertrouwenspersonen is door het bestuur op school een contactpersoon voor klachten benoemd, bij wie u of uw kind met vragen over klachten terecht kan. De contactpersoon kan informatie geven over de klachtenprocedure en als dat nodig is voor eerste opvang zorgen. Wanneer u besluit om een klacht in te dienen zal de contactpersoon u voor verder advies en bemiddeling altijd doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon.

Bij klachten over seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek of geestelijk geweld (pesten) kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Over w
at te doen bij andere klachten in of rondom de schoolleest u meer op de site van de onderwijsinspectie. De vertrouwensinspecteur is alleen voor vertrouwenskwesties tijdens kantooruren bereikbaar op het speciale telefoonnummer 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

De namen en contactgegevens van alle genoemde personen en instanties kunt u vinden in de jaarkalender of op de website van onze school.

 
Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs,
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697 (van 9.30 - 15.00 uur)

geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Vorige pagina                                          Volgende pagina