Nieuws uit groep 4/5:


Wat leert uw kind in groep 4?
(klik voor groep 5 hier)

Godsdienst
Uw kind leert over het Christelijk geloof uit de methode "Kind op Maandag". Vanuit deze methode krijgt uw kind elke week een verhaal te horen vanuit zijn belevingswereld en twee verhalen uit de Bijbel.
Eén keer per maand is er een maandsluiting.
Ook vieren we gezamenlijk Kerst en Pasen. Eenmaal per jaar werken we mee aan de Oogstdienst in de kerk van Beesd.

Sociale omgang met elkaar
Aan het begin van het schooljaar worden de regels samen in de groep besproken. In de klas hangen we deze "Zo gaat het goed regels" op. Aan de hand van deze regels en de methode "Sociale talenten" leert uw kind hoe hij/zij zich het beste kan gedragen.
Daarnaast is er elke week een 'Zonnetje van de Week'. Deze leerling staat deze week extra in het zonnetje. Alle leerlingen vullen een papier in met kwaliteiten en complimenten over deze leerling. Op vrijdag mag deze leerling maximaal 5 voorwerpen van thuis meenemen om deze te laten zien en iets over te vertellen.
 
Lezen
We lezen ieder dag op school. Lezen is een van de belangrijkste elementen in groep 4. We doen dit in verschillende groepen, omdat kinderen op hun eigen niveau lezen. We werken met de methode  "Lekker Lezen". Daarnaast maken we gebruik van verschillende soorten boeken voor het 'mandjeslezen', toneellezen, enzovoort.
Tijdens de leesles krijgen we hulp van o.a. de IBer en de onderwijsassistent, zodat er volop begeleiding is voor alle groepjes.
Aan het eind van groep 4 moet uw kind minimaal op AVI-E4 niveau zitten voor een voldoende resultaat.
 
Rekenen
Wij werken met de methode "Wereld in getallen".
Uw kind leert automatiseren tot en met de 10. Dus sommen als 4+5, 6+2, 10-4 en 9-7 moet uw kind kunnen dromen. We beginnen eerst met optellen en aftrekken tot en met de 20 en al snel wordt dat uitgebreid tot de 100. De kinderen leren eerst rekenen met de tientallen en later met de tientallen en eenheden. Dus eerst 50+30 en later 33+6. Ook zullen de kinderen voor het eerst de tafels leren van 1 t/m 5 en 10. Er wordt ook een begin gemaakt met het automatiseren van de tafels.

Tijdens de projecttaken zijn we bezig met meten, tijd en geld.
Tijdens het rekenen in de klas werken we in drie groepen. De rode, oranje en groene groep. De kinderen uit de rode groep zijn de kinderen die nog moeite hebben met de stof en krijgen extra begeleiding en verlengde instructie van de leerkracht. De kinderen uit de oranje groep zijn de kinderen die de gemiddelde stof maken en de standaardinstructie krijgen van de leerkracht. De kinderen uit de groene groep zijn de kinderen die de stof goed beheersen. Zij krijgen extra verdiepings- en verrijkingsstof.
 
Taal
Wij werken met de methode "Taal op Maat". 
Deze methode bestaat uit 8 blokken waarin aandacht is voor woordenschat, spreken en luisteren, stellen, taalbeschouwing en lezen.
Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat het aansluit bij de belevingswereld en leermogelijkheden van ieder kind. Er wordt daarom dan ook veel aandacht besteed aan differentiatie. (= verschillen in taalvaardigheid van kinderen).
 
Spelling
Wij werken met de methode "Spelling op Maat".
Deze methode bestaat uit 8 blokken van 4 weken met afwisselend instructielessen en zelfstandige werklessen met veel oefenstof voor zowel de zwakke als goede spellers.
In ieder blok zijn er 3 basisweken waarin wekelijks 1 keer een kort woorddictee wordt afgenomen. In de 4e week vindt het controledictee plaats en is er tijd voor herhaling c.q. verdieping.
In groep 4 worden er de volgende spellingcategorieën aangeboden: "haas, kip, poes, slak, hert, staart, wolf, struik, schroef, fiets, stripboek, geit, haai, beer, eend, muisje, gebak, meeuw, specht, molen, lachen, panda". Ieder categoriewoord heeft een bepaalde spellingregel, die de kinderen continu moeten oefenen, herhalen en toepassen.
Op de dag dat we met een nieuw blok beginnen, krijgen de leerlingen de 'Woorden van de week' mee. Op dit huiswerkblad staan 3 kolommen met drie verschillende soorten spellingcategorieën en daarbij behorende woorden. De data waarop ze de categorie aangeleerd krijgen, staat erboven. Het is de bedoeling dat hier thuis mee geoefend wordt door middel van dictees of het overschrijven van de woorden.
In de vierde week krijgen de leerlingen een dictee waar alle drie deze spellingcategorieën in langskomen. Deze datum staat onderop het huiswerkblad. 
 
Schrijven
We werken met de methode "Pennenstreken".
In groep 4 blijven we erop letten dat uw kind de letters juist blijft verbinden. Daarnaast worden in groep 4 alle hoofletters aangeleerd.

Engels
We werken met de methode 'My name is Tom'. Met 'My name is Tom' wordt op een speelse manier kennis gemaakt met Engels. De methode laat een aantal thema's aan bod komen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De methode biedt heel veel materiaal en lesideeën.

Drama en muziek
Deze twee vakken wisselen elkaar af. Met drama leert uw kind zichzelf meer te uiten met verschillende emoties en maakt hij/zij kennis met de expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek. Bij muziek hanteren we verschillende werkvormen. We zijn bezig met instrumenten, eigentijdse liedjes en luistervoorbeelden die kunnen variëren van klassiek tot rap tot flamenco.
 
Handvaardigheid en tekenen
Eén keer in de week hebben de kinderen handvaardigheid of tekenen. Hierbij worden verschillende materialen en technieken aangeboden. Ook zijn er meerdere keren per jaar creamiddagen.

Gym
Op dinsdag en vrijdag gaan we naar de gymzaal. Er wordt afwisselend een spel- en toestelles gegeven.
Niet vergeten: gymkleding en gymtas.

Wat leert uw kind in groep 5?


Wat leert uw kind in groep 5?

Godsdienst
Uw kind leert over het Christelijk geloof uit de methode "Kind op Maandag". Vanuit deze methode krijgt uw kind elke week een verhaal te horen vanuit zijn belevingswereld en twee verhalen uit de Bijbel.
Eén keer per maand is er een maandsluiting.
Ook vieren we gezamenlijk Kerst en Pasen. Eenmaal per jaar werken we mee aan de Oogstdienst in de kerk van Beesd.

Sociale omgang met elkaar
Aan het begin van het schooljaar worden de regels samen in de groep besproken. In de klas hangen we deze regels, de "Zo gaat het goed regels" op. Aan de hand van deze regels en de methode "Sociale talenten" leert uw kind hoe hij/zij zich het beste kan gedragen.

Daarnaast is er elke week een 'Zonnetje van de Week'. Deze leerling staat deze week extra in het zonnetje. Alle leerlingen vullen een papier in met de kwaliteiten en complimenten over deze leerling. Op vrijdag mag deze leerling maximaal 5 voorwerpen van thuis meenemen om deze te laten zien en iets over te vertellen.
 
Lezen
We lezen iedere dag op school. We doen dit in verschillende groepen, omdat kinderen op hun eigen niveau lezen. We werken met de methode  "Lekker Lezen". Daarnaast maken we gebruik van verschillende soorten boeken voor het 'mandjeslezen', toneellezen, enzovoort.
Tijdens de leesles krijgen we hulp van o.a. de IBer en de onderwijsassistent, zodat er volop begeleiding is voor alle groepjes.
Aan het eind van groep 5 moet uw kind minimaal op AVI-E5 niveau zitten voor een voldoende resultaat.
 
Rekenen
Wij werken met de methode "Wereld in getallen".
We zijn in groep 5 voornamelijk bezig met de verkenning van de getallenwereld t/m 10.000. Oefeningen hierbij kunnen zijn: verder- en terugtellen met eenheden, tientallen en honderdtallen. Overgangen over de duizendtallen krijgen extra aandacht. Er wordt verder gegaan met het automatiseren van de tafels 1 t/m 5 en 10. Daarnaast worden de tafels 6 t/m 9 aangeleerd. In groep 5 gaan we ook aan de gang met deelsommen en deelsommen met rest. We gaan op een eenvoudige manier aan de gang met wegen, meten, klokkijken, geld rekenen, oppervlakte en verhoudingen
Tijdens het rekenen in de klas werken we in drie groepen. De rode, oranje en groene groep. De kinderen uit de rode groep zijn de kinderen die nog moeite hebben met de stof en krijgen extra begeleiding en verlengde instructie van de leerkracht. De kinderen uit de oranje groep zijn de kinderen die de gemiddelde stof maken en de standaardinstructie krijgen van de leerkracht. De kinderen uit de groene groep zijn de kinderen die de stof goed beheersen. Zij krijgen extra verdiepings- en verrijkingsstof.
 
Taal
Wij werken met de methode "Taal op Maat". 
Deze methode bestaat uit 8 blokken waarin aandacht is voor woordenschat, spreken en luisteren, stellen, taalbeschouwing en lezen.
Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat het aansluit bij de belevingswereld en leermogelijkheden van ieder kind. Er wordt daarom dan ook veel aandacht besteed aan differentiatie. (= verschillen in taalvaardigheid van kinderen).
 
Spelling
Wij werken met de methode "Spelling op Maat".
Deze methode bestaat uit 8 blokken van 4 weken met afwisselend instructielessen en zelfstandige werklessen met veel oefenstof voor zowel de zwakke als goede spellers.
In ieder blok zijn er 3 basisweken waarin wekelijks 1 keer een kort woorddictee wordt afgenomen. In de 4e week vindt het controledictee plaats en is er tijd voor herhaling c.q. verdieping.
In groep 5 worden er de volgende spellingcategorieën aangeboden: "mollen, dertig, heerlijk, eend/web, spinnetje, grijze muizen, knabbelen". Ieder categoriewoord heeft een bepaalde spellingregel, die de kinderen continu moeten oefenen, herhalen en toepassen.
Op de dag dat we met een nieuw blok beginnen, krijgen de leerlingen de 'Woorden van de week' mee. Op dit huiswerkblad staan 3 kolommen met drie verschillende soorten spellingcategorieën en daarbij behorende woorden. De data waarop ze de categorie aangeleerd krijgen, staat erboven. Het is de bedoeling dat hier thuis mee geoefend wordt door middel van dictees of het overschrijven van de woorden.
In de vierde week krijgen de leerlingen een dictee waar alle drie deze spellingcategorieën in langskomen. Deze datum staat onderop het huiswerkblad. 
 
Schrijven
We werken met de methode "Pennenstreken".
In groep 5 gaan de leerlingen verder met het gebruiken van de hoofdletters en het ontwikkelen van hun eigen handschrift. Ze leren vlot en leesbaar schrijven.

Begrijpend Lezen
We gebruiken de methode "Nieuwsbegrip".
Deze methode werkt met actuele teksten. Elke week verschijnt er een nieuwe tekst. Hierbij wordt elke week een strategie uitgelicht. De strategieën die aangeleerd worden zijn: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen.

Engels
We werken met de methode 'My name is Tom'. Met 'My name is Tom' wordt op een speelse manier kennis gemaakt met Engels. De methode laat een aantal thema's aan bod komen die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. De methode biedt heel veel materiaal en lesideeën.


Geschiedenis
We werken met de methode "Wijzer" voor het vak geschiedenis. Bij deze methode werken de kinderen in een leerwerkboek. Er zijn 5 blokken. De blokken bestaan uit vier lessen met bijbehorende vragen. Er komen 5 verschillende tijdvakken aan de orde dit schooljaar. Na ieder lesblok krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze moeten zij thuis nog eens goed doorlezen.

Aardrijkskunde
De methode die we hiervoor inzetten is "Wijzer". De kinderen werken in een leerwerkboek. In de methode is de topografie geïntegreerd, dit betekent dat we elke vierde les met topografie bezig zijn. We zullen vele topografische oefeningen doen. Hierbij maken wij gebruik van de Junior Bosatlas. Na elk blok van 4 lessen krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze moeten zij thuis nog eens goed doorlezen.
Aan het eind van groep 5 zullen de kinderen de provincies met de hoofdsteden gaan leren. Hiervoor hebben we ook een topografietoets.

Natuur en Techniek
De lesmethode Naut  gebruiken we voor natuur en techniek. Naut laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. Alles is op hun beleving en de wereld van nu afgestemd. Aan het einde van het lesblok krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze moeten ze thuis nog eens goed doorlezen.


Verkeer
We volgen de lessen m.b.v. het zeer actuele tijdschrift "Op voeten en fietsen". Het grote voordeel is dat dit blad volkomen bij de tijd is en blijft.
 
Drama en muziek
Deze twee vakken wisselen elkaar af. Met drama leert uw kind zichzelf meer te uiten met verschillende emoties en maakt hij/zij kennis met de expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek. Bij muziek hanteren we verschillende werkvormen. We zijn bezig met instrumenten, eigentijdse liedjes en luistervoorbeelden die kunnen variëren van klassiek tot rap tot flamenco.
 
Handvaardigheid en tekenen
Eén keer in de week hebben de kinderen handvaardigheid of tekenen. Hierbij worden verschillende materialen en technieken aangeboden. Ook zijn er meerdere keren per jaar creamiddagen.

Gym
Op dinsdag en vrijdag gaan we naar de gymzaal. Er wordt afwisselend een spel- en  toestelles gegeven.
Niet vergeten: gymkleding en gymtas.

  
Met vriendelijke groeten,
Lianne Bijl