Nieuws uit groep 6/7:

Wat leert uw kind zoal in groep 6?
(klik voor groep 7 hier)
 
Sociale omgang met elkaar
We gaan verder met de "Zo gaat het goed"-regels. Samen stellen we deze regels op en deze komen zichtbaar in de klas te hangen. Zowel de handtekeningen van de kinderen als van de juffen komen eronder. Verder werken we uit de methode voor sociale vaardigheden: "Sociale Talenten".
 
Godsdienst
We gebruiken de methode "Kind op maandag". Hieruit halen we onze verhalen, verwerkingen en eventueel bijbehorende liederen.
 
Rekenen
De methode die we gebruiken heet: "De wereld in getallen". Deze methode is gebaseerd op inzichtelijk rekenen. De foefjes die wij vroeger leerden, zijn niet meer aan de orde.
De sommen worden gemaakt op de tablet en soms werken we nog in het schrift.
We zijn in groep 6 vnl. bezig met de verkenning van de getallenwereld t/m 100.000. Cijferend optellen en aftrekken tot en met 100.000. De tafelsommen worden groter, 4 x 50, 6 x 170. In groep 6 gaan we verder met de deelsommen en deelsommen met rest. Ook gaan we aan de slag met breuken. Verdere onderwerpen zijn wegen, meten, klokkijken, geld rekenen, oppervlakte en verhoudingen.
Er wordt in 3 groepen gewerkt en wel: de rode, de oranje en de groene groep. De "rode" kinderen zijn de kinderen die nog moeite hebben met de stof en krijgen extra begeleiding van de leerkracht aan de instructietafel. Dit kan individueel zijn maar ook met de hele groep waar ze in zitten. De "oranje" kinderen zijn de kinderen die de "gemiddelde" stof aankunnen en werken voor een deel zelfstandig. De rode en de oranje groep doen altijd mee aan de klassikale instructie die aan iedere taak vooraf gaat.
De "groene" groep werkt voor het grootste deel zelfstandig. Zij volgen alleen de klassikale instructie die voor hen van belang is.
 
Taal
We werken dit jaar voor het eerst met de methode "Taal op maat". We hebben 8 blokken waarin aandacht is voor woordenschat, spreken en luisteren, stellen, taalbeschouwing en lezen.
Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat het aansluit bij de belevingswereld en leermogelijkheden van ieder kind. Er wordt daarom dan ook veel aandacht besteed aan differentiatie. (= verschillen in taalvaardigheid van kinderen).
 
Spelling
We werken met de  methode "Spelling op maat". Deze methode bestaat uit 8 blokken van 4 weken met afwisselend instructielessen en zelfstandige werklessen met veel oefenstof voor zowel de zwakke als goede spellers.
In ieder blok zijn er 3 basisweken waarin wekelijks 1 keer een kort woorddictee wordt afgenomen. In de 4e week vindt het controledictee plaats en is er tijd voor herhaling cq. verdieping.
In groep 6 worden er de volgende spellingcategorieën aangeboden: "dirigent,circus, auto's, gladheid, majesteit, politie, etalage". Ieder categoriewoord heeft een bepaalde spellingregel, die de kinderen continu moeten oefenen, herhalen en toepassen.
 
Lezen
We besteden extra tijd aan het leesonderwijs met de methode "Lekker lezen". In de klas werken we met 4 leesgroepen. Leesgroep 1, 2 en 3 krijgen om en om instructie van de leerkracht of onderwijsassistent en lezen in een boekje met een vaststaand thema met een bijbehorend werkboekje. Wanneer de juf met leesgroep 1 werkt, gaat leesgroep 2 zelfstandig aan de slag. De volgende dag wisselt dit. Leesgroep 4 werkt grotendeels zelfstandig met boeken uit "Lekker lezen" of uit hun eigen boek. Dit zijn de kinderen uit de hoogste AVI-niveaus. Kinderen die onvoldoende scoren bij een AVI-toets krijgen extra ondersteuning van de RT-er.
Andere leesvormen die we oefenen zijn o.a. duolezen, tutorlezen, mandjeslezen, zelfstandig lezen.
Tot slot is er nog het begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we wekelijks de "Nieuwsbegrip" teksten en bijbehorende opdrachten, die we aangereikt krijgen via de computer. Deze teksten zijn steeds heel actueel en sluiten helemaal aan bij de belevingswereld van het kind. Ook kunnen kinderen aan de slag met informatielezen. Het gaat hierom informatieve kleine boekjes over één bepaald onderwerp. Nadat het boekje gelezen is, moeten de kinderen een aantal vragen hierover beantwoorden.
 
Engels
Het werken met de methode "Groove me" wordt dit jaar vervolgd. Dit is een complete lesmethode waarbij populaire  popmuziek de basis is van alle lessen. De kinderen leren woorden Engels uit de liedjes en leren hoe je die woorden kunt gebruiken, uitspreken en schrijven. In groep 6 maken we hiervoor nog geen toetsen.
 
Natuur en techniek
De lesmethode Naut  gebruiken we voor natuur en techniek. Groep 7 en 8 werken hier al enkele jaren mee. Naut laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. Alles is op hun beleving en de wereld van nu afgestemd.
Aan het einde van het lesblok krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze moeten ze thuis nog eens goed bestuderen. Alle blokken worden afgesloten met een toets die meetelt voor het rapport.
 
Schrijven
We volgen de methode "Pennenstreken". De kinderen hebben hier al in groep 3, 4 en 5 mee gewerkt en in groep 6 gaan we hier gewoon mee verder.
 
Expressievakken
Ook voor tekenen, handvaardigheid, drama en muziek hebben we een methode en wel "Moet je doen!". We kunnen werken in een doorgaande lijn en er zit een duidelijke opbouw in.
 
Gym
Twee keer per week gaan we naar de gymzaal. Er wordt afwisselend een spelles of toestellenles gegeven. Ook hier wordt gewerkt vanuit een methode.
Niet vergeten: gymkleding en gymtas.
 
Aardrijkskunde
De methode die we hiervoor inzetten is "Wijzer". De kinderen werken in een leerwerkboek. In de methode is de topografie geïntegreerd, dit betekent dat we elke vierde les met topografie bezig zijn. Niet alleen het leren van de plaatsnamen komt aan bod, maar we zullen ook vele topografische oefeningen doen. Hierbij maken wij gebruik van de Junior Bosatlas. Na een blok van 4 lessen krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze moeten zij thuis leren en krijgen hierover een toets. Ook krijgen zij een ingevuld en blind kaartje mee naar huis om te leren voor de topografietoets. Beide toetsen tellen mee voor het rapport.
 
Geschiedenis
Dit jaar werken we voor het eerst met de methode "Wijzer" voor het vak geschiedenis. Ook bij deze methode werken de kinderen in een leerwerkboek. Er zijn 5 blokken. De blokken bestaan uit vier lessen met bijbehorende vragen. Er komen 5 verschillende tijdvakken aan de orde dit schooljaar. Na ieder lesblok krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze moeten zij thuis nog eens goed bestuderen als voorbereiding op de toets. De toetsen tellen mee voor het rapport.
 
Verkeer
We volgen de lessen m.b.v. het zeer actuele tijdschrift "Op voeten en fietsen". Het grote voordeel is dat dit blad volkomen bij de tijd is en blijft. Wanneer de verkeerskrant uit is, krijgen de kinderen het mee naar huis om te leren voor de toets, en we geven ook weer een rapportcijfer.
 
 
Heeft u verder nog vragen? Kom gerust! (het liefst na schooltijd).
  
Met vriendelijke groeten,
Annet Tas 

Wat leert uw kind in groep 7?Wat leert uw kind in groep 7?
 
Hieronder krijgt u een overzicht van het lesaanbod in groep 7.
 
Sociale omgang met elkaar
We hebben ' zo gaat het goed' regels gemaakt met elkaar. Deze hangen zichtbaar in de klas. Zowel de handtekeningen van de kinderen als van de juf staan eronder. Verder werken we uit een methode voor sociale vaardigheden: 'Kinderen en hun sociale talenten'. Deze methode laat verschillende sociale competenties aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan: voor jezelf opkomen, omgaan met ruzie, enz.
 
Godsdienst
We gebruiken de methode 'Kind op maandag'. Hieruit halen we onze verhalen en verwerkingen. Daarnaast zingen we christelijke liederen die passen bij de thema's van de verhalen. Elke eerste maandag van de maand komen we met de groepen 5 t/m 8 bij elkaar voor de maandviering. Eén keer per jaar wordt de oogstdienst met de hele school samen voorbereid en in de kerk gevierd. Met Kerst en Pasen wordt er een gezamenlijke bovenbouwviering gehouden.
 
Rekenen
We werken met de methode: 'De wereld in getallen'. De sommen worden op de tablet gemaakt en soms werken we nog in het schrift. In groep 7 komen de volgende onderdelen aan de orde:
getallen t/m 100.000, cijferen (waaronder vermenigvuldigen en delen), hoofdrekenen, breuken, procenten, kommagetallen, geld rekenen (waaronder afronden), metriek stelsel. De aangeboden stof wordt ongeveer één keer in de vijf weken getoetst. Er wordt in 3 niveaugroepen gewerkt bij rekenen: de rode groep, de oranje groep en de groene groep. De oranje groep is de basisgroep. De kinderen in de rode groep krijgen extra instructie en begeleiding. De groene groep werkt voor het grootste deel zelfstandig en krijgt extra uitdaging.
 
Spelling
Bij spelling werken we met de methode: 'Spelling op maat'. Deze methode bestaat uit 8 blokken van 4 weken met afwisselend instructielessen en zelfstandig werklessen met veel oefenstof voor zowel de zwakke als sterke spellers. In ieder blok zijn er 3 basisweken waarin wekelijks een kort woorddictee wordt afgenomen. In de 4e week vindt het controledictee plaats en is er tijd voor herhaling/verdieping. De dicteewoorden kunt u vinden op de schoolsite. Ook bij spelling werken we in de 3 niveaugroepen. In groep 7 worden de volgende spellingscategorieën aangeboden: chocolade, Nederland, thermometer, bureau, route, telefonisch, spinnetje, knieën, café, team, taxi, aquarium. Eerder aangeboden spellingsregels worden herhaald. De spellingswoorden gaan aan het begin van een nieuw blok mee naar huis om thuis te oefenen voor het dictee.
 
Taal
We werken dit jaar voor het eerst met de methode "Taal op maat". We hebben 8 blokken waarin aandacht is voor woordenschat, spreken en luisteren, stellen, taalbeschouwing en lezen. Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat het aansluit bij de belevingswereld en leermogelijkheden van ieder kind. Er wordt daarom dan ook veel aandacht besteed aan differentiatie (= verschillen in taalvaardigheid van kinderen). Ook houden de kinderen in de 2e helft van groep 7 een spreekbeurt.
 
Schrijven
We werken met de methode: 'Pennenstreken'. In groep 7 blijven we aandacht besteden aan een duidelijk en goed leesbaar handschrift.  Zowel de schrijf- als de blokletter komt aan bod. We schrijven met een pen van school.
Lezen
De kinderen zijn ingedeeld in verschillende leesgroepen (op niveau). Voor de kinderen die nog niet uit de AVI's zijn werken we met de methode 'Lekker lezen'. Andere leesvormen die de kinderen aangeboden krijgen in groep 7 zijn: duo lezen, mandjes lezen,  lezen op woordniveau, zelfstandig lezen. Iedere week gaan we naar de bibliotheek om nieuwe boeken te halen. Het eerste half jaar van groep 7 houden alle kinderen een boekenbeurt.
 
Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen werken we met de methode: 'Nieuwsbegrip'. Elke week worden actuele teksten aangeboden via internet. De basis van Nieuwsbegrip wordt gevormd door vijf strategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties en verwijswoorden. Naast begrijpend lezen werken we met de methode 'Citotrainer'. De naam zegt het al: deze methode sluit aan bij de manier waarop Cito toetst.
 
Verkeer
Methode: 'Jeugd Verkeerskrant'. Aan de hand van acht verkeerskranten komen verschillende onderdelen aan bod. Denk aan: goed oversteken , voorrangregels, weggebruik bij slecht weer, enz.
 
Aardrijkskunde
De methode die we hiervoor inzetten is 'Wijzer'. De kinderen werken in een leerwerkboek. In de methode is de topografie geïntegreerd, dit betekent dat we elke vierde les met topografie bezig zijn. Niet alleen het leren van de plaatsnamen komt aan bod, maar we zullen ook vele topografische oefeningen doen. Hierbij maken wij gebruik van de Junior Bosatlas. Na een blok van 4 lessen krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Thema's die in groep 7 aan bod komen zijn: landbouw, landschap, mensen, industrie en dienstverlening. Alle thema's zijn gericht op Europa. Ook met topografie zijn we bezig met Europa. Naast de methode 'Wijzer', gebruiken we de methode 'Geobas' als extra voor topografie.
 
Natuur en techniek
Methode: Naut. Thema's die in groep 7 aan bod komen zijn: de wereld om je heen, planten en dieren, voeding en je lichaam, techniek om je heen, weer en klimaat. Elke les bestaat uit vier stappen. Elk blok bestaat uit vier lessen. Elk blok wordt afgesloten met een toets.
 
Geschiedenis
Dit jaar werken we voor het eerst met de methode 'Wijzer' voor het vak geschiedenis. Ook bij deze methode werken de kinderen in een leerwerkboek. Er zijn 5 blokken. De blokken bestaan uit vier lessen met bijbehorende vragen. De tijdblokken waar we aan werken in groep 7 zijn: jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten, ontdekkers en hervormers.
Na ieder lesblok krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze moeten zij thuis nog eens goed bestuderen als voorbereiding op de toets. De toetsen tellen mee voor het rapport.
 
Engels
Het werken met de methode "Groove me" wordt dit jaar vervolgd. Dit is een complete lesmethode waarbij populaire popmuziek de basis is van alle lessen. Met 'Groove me' leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In groep 7 krijgen de kinderen na iedere 3 songs een woordentoets. Dit is zo ongeveer eens in de 7 weken. De woordjes gaan vooraf aan een song mee naar huis. Aan het begin zal er alleen Engels -> Nederlands worden getoetst. Later beide kanten op.
 
Project/computerles:
Tijdens de projectlessen komen we tegemoet aan de '21-eeuwse vaardigheden' zoals: omgaan met de computer en de vrijheid van het internet, samenwerken, creatief denken, problemen oplossen, presenteren en kritisch denken.
Bewegingsonderwijs
Twee keer per week gaan we naar de gymzaal. Op dinsdag wordt een toestellen les aangeboden. Op vrijdag oefenen de kinderen verschillende spelvormen en vaardigheden. Tijdens de lessen letten we op sportiviteit, inzicht en inzet. Regelmatig wordt er een lessenserie verzorgd door onze sportcombinatie functionaris die één sport per lessenreeks centraal zet.
 
Tekenen/handvaardigheid
Eén keer per week hebben we tekenen/handvaardigheid op het programma. Voor deze vakken gebruiken we onder andere de methode: 'Moet je doen'. We werken met verschillende materialen. Er wordt gelet op de techniek, inzet en creativiteit van kinderen. Ook hebben we zes keer per jaar een creamiddag. Drie keer in de klas en drie keer in circuitvorm met groep 5/6 en 8.
 
Drama/muziek
Eén keer per week hebben we drama/muziek op het programma. Voor deze vakken gebruiken we onder andere de methode: 'Moet je doen'. Tijdens de muzieklessen zullen we zowel muziek luisteren als muziek maken: van klassiek tot rap tot flamenco. Bij drama maken de kinderen kennis met de expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek. In spel verbeelden ze gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en personages. Ze maken kennis met de expressieve uitingsmogelijkheden van anderen en leren op het spel van henzelf en van andere te reflecteren. Ook oefenen we voor de Kerstmusical.
 
Huiswerk / agenda
In groep 7 en 8 proberen we de kinderen voor te bereiden op het leven op de middelbare school.
Natuurlijk zijn er, net als vorig jaar, de toetsen van de zaakvakken en het dictee. Dit jaar komen daar Engelse toetsen bij. In groep 7 krijgen de kinderen standaard twee huiswerk opdrachten per week. Op dit moment informatieverwerking op maandag en redactiesommen van rekenen op donderdag. Al het huiswerk staat genoteerd op ons planbord. Aan het begin van het jaar controleren we de agenda's, in de loop van het jaar wordt dat de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.
 
Zoals u ziet is het hard werken in groep 7. Maar we hopen natuurlijk vooral op een leuk en gezellig jaar met elkaar. Heeft u nog vragen? Kom gerust!
 
Met vriendelijke groet,
Cindy Kool