Het Bestuur

Het Bestuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk basisonderwijs te Beesd is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken van de school. Dit gebeurt in samenspel met directie, team en ouders. De directie heeft hierbij een samenbindende en coördinerende taak. 

Het bestuur vergadert één maal per maand. Minimaal één maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De algemene ledenvergadering kiest de bestuursleden. Op dit moment zijn er 8 bestuursleden.

De taken van het bestuur zijn onder meer:
 

  • Zorg dragen voor goed onderwijs in de school
  • Bewaken van de identiteit van de school
  • Aantrekken van personeel
  • Zorg voor de financiën
  • Beheer van het gebouw


Lid worden van de Vereniging

Als uw kind(eren) bij ons op school zit(ten) kunt u lid worden van de Vereniging. Als lid wordt u uitgenodigd om tijdens de algemene ledenvergadering mee te praten/denken en indien nodig, te stemmen over het beleid van de vereniging. 
U kunt ook begunstiger worden. U wordt dan ook uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, maar u heeft geen stemrecht.

Ook opa's, oma's en iedereen die onze school een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging.

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Om lid of begunstiger te worden van de Vereniging kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 1 of met de secretaris van het bestuur. U blijft lid of begunstiger totdat u opzegt.

Lidmaatschap opzeggen

Als uw jongste kind van school gaat betekent dit niet dat uw lidmaatschap automatisch wordt stopzet. Wilt u geen lid meer blijven dan zult dit zelf moeten aangeven.

Opzegging kan schriftelijk geschieden t.a.v. de ledenadministratie.
De opzegging kan op school worden ingeleverd bij de directie, worden gestuurd naar:
Postbus 6, 4153 ZG Beesd,
of worden gemaild naar lingelaar@lingelaar.nl.


Vorige pagina                                          Volgende pagina