Medezeggenschapsraad (MR)
 

Wat is de MR?
De MR is een verplicht adviesorgaan binnen elke school volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).  De MR is samengesteld uit 2 belangengroepen, te weten het onderwijzend personeel en de ouders. In het geval van de Lingelaar zijn er 2 personen vanuit het onderwijzend personeel en 2 ouders lid van de MR.

 
Aangezien er geen ondernemingsraad actief is binnen de school, is de MR met name ook belangrijk als vertegenwoordiging namens de leerkrachten.
  
Wat doet de MR?
De belangrijkste taken van de MR bestaan uit:

  • Belangen behartigen leerkrachten, ouders en kinderen.
  • Adviseren van de schooldirectie en het schoolbestuur.
  • Controleren, meedenken over en in sommige gevallen goedkeuren van beleidstukken.
  • Initiatief nemen om de kwaliteit van het schoolbeleid op hoger niveau te brengen.

Het is overigens een misverstand dat de MR tevens een klachtencommissie is voor de ouders. Belangrijkste is dat u bij klachten dit bespreekt met de leerkracht en/of erna met onze directeur Jeroen Veldhuizen.  Als dit niet voldoende uitkomst biedt is er de zogenaamde klachtenregeling.
 
De MR heeft zich tot doel gesteld om actief het bestuur en de schooldirectie te adviseren om de kwaliteit van de school in de breedste zin naar een hoger en professioneler niveau te tillen. Hiervoor adviseert en overlegt de MR in nauw overleg samen met het schoolbestuur, leerkrachten en ouderraad.


Hoe legt u contact met de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR)  is uw vertegenwoordiging richting de Lingelaar. Als u vragen, ideeën, waardering of verbeteringen onder de aandacht wilt brengen bij school, kunt u dit kenbaar maken bij de MR.
Het is voor de MR belangrijk om te weten wat er leeft bij de achterban:
            •          Wat zijn de positieve punten binnen de school?
            •          Welke knelpunten worden ervaren?
            •          Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig?
 
De MR hoort dit graag. Dit kan mondeling via één van de MR-leden of per e-mail (
mr@lingelaar.nl).
U kunt ook een MR-vergadering bezoeken. Het eerste deel van de vergadering is openbaar.
De MR-leden komen gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. De vergadering  wordt aangekondigd in de nieuwsbrief en via de website van de school.


Vergaderdata 2019/2020:
Woensdag 6 november 2019 (gezamenlijke vergadering met bestuur)
Dinsdag 14 januari 2020
Dinsdag 10 maart 2020
Donderdag 7 mei 2020
Donderdag 25 juni 2020


Vorige pagina                                          Volgende pagina