Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
De MR is een verplicht adviesorgaan binnen elke school volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR is samengesteld uit 2 belangengroepen, het onderwijzend personeel en de ouders. In het geval van de Lingelaar zijn er 2 personen vanuit het onderwijzend personeel en 2 ouders lid van de MR.
  
Wat doet de MR?
De belangrijkste taken van de MR bestaan uit:

  • Belangen behartigen leerkrachten, ouders en kinderen.
  • Adviseren van de schooldirectie en het schoolbestuur.
  • Controleren, meedenken over en in sommige gevallen goedkeuren van beleidstukken.
  • Initiatief nemen om de kwaliteit van het schoolbeleid op hoger niveau te brengen.

De MR heeft zich tot doel gesteld om actief het bestuur en de schooldirectie te adviseren om de kwaliteit van de school in de breedste zin naar een hoger en professioneler niveau te tillen. Hiervoor adviseert en overlegt de MR in nauw overleg samen met het schoolbestuur, leerkrachten en ouderraad.

Hoe legt u contact met de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR)  is uw vertegenwoordiging richting de Lingelaar. Als u vragen, ideeën, waardering of verbeteringen onder de aandacht wilt brengen bij school, kunt u dit kenbaar maken bij de MR. Dit kan mondeling bij één van de MR-leden of per e-mail (
jufcindy@lingelaar.nl). Het is overigens een misverstand dat de MR tevens een klachtencommissie is voor ouders. 

U kunt ook een MR-vergadering bezoeken. Het eerste deel van de vergadering is openbaar.
De MR-leden komen gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. De vergadering  wordt aangekondigd in de nieuwsbrief en via de website van de school.

Vergaderdata 2020/2021
22 september 2020
25 november 2020
04 februari 2021
13 april 2021
09 juni 2021